MNIST 手写数字图像数据

包含‘0 - 9’ 十组手写手写阿拉伯数字灰度图图片,分辨率为 20x20 。训练样本 60000 ,测试样本 10000,数据为图片的像素点值。
存储类型:rar
上传时间:2019-09-02 大小:10.2MB
全部评论
最受欢迎的数据:
存储类型:Excel 143.8MB
存储类型:json 67.3MB
存储类型:text 50.9MB
存储类型:Excel 340.0KB
存储类型:rar 38.0MB
存储类型:mysql 844.9MB
存储类型:text 248.5KB