CMU Frontal Face Images 图像数据

一个正面人脸灰度图像以及人脸位置标注的数据集,虽然人脸图像不多约 180张,但有详细的人脸位置标注信息。
存储类型:rar
上传时间:2019-09-02 大小:45.1MB
全部评论
最受欢迎的数据:
存储类型:Excel 143.8MB
存储类型:json 67.3MB
存储类型:text 50.9MB
存储类型:Excel 340.0KB
存储类型:rar 38.0MB
存储类型:mysql 844.9MB
存储类型:text 248.5KB